Het Passion

Hier staan wij voor

Missie

Mattheüs 25 : 40 speelt een belangrijke rol binnen de stichting: Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.

Barmhartigheid begint bij eenvoud: eten en drinken, huisvesting en kleding, zorg voor zieken en gevangenen. Vanuit deze basale diaconale werken willen wij ons dienstbaar opstellen naar mensen die aan de rand van de samenleving terecht zijn gekomen.

Waarom?

Het Passion gelooft dat contact met de (A)ander een dakloze en verslaafde kan inspireren tot herstel van het leven.

Hoe?

Door rust, reinheid, regelmaat, menselijk contact, ontspanning, huishoudelijke taken, dagbesteding en geen gebruik van middelen.

Wat?

Het creëren van een omgeving  waar mensen (gasten, vrijwilligers en begeleiding) in een tijdelijke leefgemeenschap actief zijn met een huishouden, werkzaamheden, ontspanning en ontmoeting.

Doelstellingen

 • 120 mensen per jaar een time-out geven vanuit de missie en visie;
 • 4 mensen nabij laten wonen op Het Passion;
 • 120 mensen per jaar een periode van rust en menselijke contact geven;
 • 200 vakantievrijwilligers een week diaconaal actief laten zijn;
 • 100 vaste vrijwilligers diaconaal actief laten zijn;
 • Het Passion is kostendekkend.

Strategie

 1. Contact door vrijwilligers en begeleiders, wederkerigheid, respect, geen oordeel, aanspreekbaarheid, betrouwbaarheid, afspraak is afspraak.
 2. Rust en ritme door schoonheid en orde, helderheid en duidelijkheid, veiligheid en bewogenheid.
 3. Inspiratie en eigenwaarde door werkzaamheden, huishouden, ontspanning en menselijk contact.
 4. Perspectief creëren door met de gast zelf en met mensen uit zijn oude netwerk (familie, vrienden, bekenden, verwijzers) samen met de begeleider en vrijwilliger ter plekke een succesvolle time-outperiode te organiseren en de mogelijkheid te bieden op een volgende stap.

Wat is de time-outvoorziening?

In de time-outvoorziening Het Passion verblijven dak- en thuislozen, die afkomstig zijn vanuit diverse voorzieningen in het land. We bieden hen een rust- en hulpperiode aan. Die periode kan variëren van 2 tot 12 weken, of wat nodig is. In die periode begeleiden wij onze gasten professioneel, met ondersteuning van vakantievrijwilligers. De diaconale vakantievrijwilligers zijn er voor de gasten en helpen daarbij in en rond Het Passion met allerlei werkzaamheden en met het huishouden.

Wat is Nabij Wonen

Nabij Wonen is wonen in nabijheid van andere, mensen die 7×24 aandacht geven en aanwezig zijn. Dit zijn de vrijwilligers, de beheerders en de begeleiding. Het is een vorm van beschut wonen waar mensen zelfstandig kunnen functioneren in een veilige omgeving om van daaruit weer te ontplooien. Nabij Wonen kan langdurig zijn of een periode van 1 tot 2 jaar, waarna de stap naar de wijk gemaakt kan worden. Er zijn 4 woningen op het terrein.

Organisatie

De stichting is sinds juni 2005 een feit. Het bestuur bestaat uit mensen die vanuit de brede achterban komen van gereformeerde kerken en de PKN. Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de stichting. Alle beleidsvoorbereiding en de uitvoering van het beleid zijn gedelegeerd aan de directie. Het Passion is voor 70%  afhankelijk van vrijwilligers en voor 35% van giften van kerken, particulieren, bedrijven en fondsen. Vrijwilligers voegen vooral waarde toe aan het verblijf van de gasten.

Bestuur
Voorzitter: Pieter Foekens
Financiën: Peter van de Weerd
Secretaris: Jan de Vries

Team
Vaste vrijwilligers: vele weekendvervangers en vaste vrijwilligers voor door de week
Begeleiding: Petra Antuma, Jolinke Lammers, Erika Westendorp, Peter Bothof, Rianne Pontier
Werkmeester: Cris Gijsbertsen / Michael Belgraver
Facilitair Medewerker Jan en Jeannette Pouwels, tevens achterwacht
Directeur Luuk Krol – e-mail

Opgericht in 2005 door Piet en Heleen van Pelt en Jaap Bos, tevens erelid.

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam
nr. 2437 9112, RSIN / BTW nummer NL814465274B01

Giften:

Triodos Bank IBAN: NL11 TRIO 78.13.22.618 t.n.v. Het Passion te Hummelo

Doelstelling
De stichting heeft als doelstelling om vanuit een christelijk diaconaal perspectief onvoorwaardelijk hulp te bieden aan mensen die aan de rand van de samenleving leven en de instellingen die deze mensen opvangen en helpen. Hulp in de vorm van eenvoudige werkzaamheden voor de gasten en hulp op de locaties van de zorginstellingen en klinieken waar deze gasten worden behandeld.

Daarnaast helpt en/of faciliteert de stichting mensen, verenigingen en groepen mensen uit kerkelijke gemeenschappen die zich bezinnen of beraden over het onvoorwaardelijk hulp geven aan mensen aan de rand van de samenleving.

Achtergrond

Waarom een time-out?

Lia van Doorn heeft in haar dissertatie “Een tijd op straat” (NIZW 2002) aangetoond dat hulpverlening aan dak- en thuislozen het beste werkt, als er ingegrepen wordt in hun leven op het moment dat zij op een denkbeeldig kruispunt staan. Het onderzoek van Van Doorn laat zien dat de motivatie bij dak- en thuislozen om het straatleven vaarwel te zeggen golfbewegingen vertoont: soms is het aanwezig, dan ebt het weer weg. Hulpverleners die in dit proces omgevingen creëren en faciliteiten bieden waarmee ze veranderingsprocessen uitlokken en bespoedigen, hebben toegevoegde waarde (pag. 305). In de time-outvoorziening wordt deze omgeving en faciliteit geboden.

Voor mensen die al op een kruispunt in hun leven staan (bijv. ex-gedetineerden die net uit de gevangenis komen, maar nog niet naar een geschikte vervolgopvang kunnen) zou een time-outvoorziening ook een plaats kunnen zijn, waar dit kruispunt als het ware wordt vastgehouden, tot de gewenste richting in het leven wel vorm gegeven kan worden.

De time-outvoorziening werkt samen met diverse organisaties in het land. Deelnemers zijn afkomstig uit heel Nederland, uit diverse steden en instellingen. Deelnemers worden altijd verwezen door de hulpverlening. Voor aanmeldingen, zie Verwijzers.

De tussenvoorziening zorgt er onder meer voor, dat er een mogelijkheid wordt gecreëerd om mensen vanuit de laagdrempelige opvang (dagopvang) in hun eigen kracht te zetten voordat zij bijvoorbeeld in een zorgsetting, behandelcentrum of wooncentrum geplaatst (kunnen) worden. In andere gevallen kan het een terugvalvoorziening zijn waar mensen op adem komen na een heftige periode.

Professionele Hulpverlening

De professionele hulp wordt geboden door medewerkers van Het Passion. Zij begeleiden de mensen en met elkaar stellen we het dagprogramma op. Het doel is om de gasten zo snel als mogelijk en nodig te plaatsen in een instelling die voor hen meest geschikt is.

Dagstructuur en bezigheden

De dagelijkse bezigheden bestaan – naast een aantal huishoudelijke taken – grotendeels uit een gestructureerd programma waarin:

 • er wordt gewerkt in een werkplaats
 • er voor dieren gezorgd wordt
 • onderhoud op het erf en in de tuin wordt gedaan
 • er creatieve werkzaamheden gedaan kunnen worden
 • er ruimte is voor sport en spel

Van pension naar Het Passion

De stichting en het pension hebben de naam Passion gekregen omdat die naam onze lading goed dekt. Het woord Passion is een woordspeling op het woord pension en een samentrekking van Passie en Sion. Vanuit de meest elementaire vorm van christen zijn willen we je laten delen in de passie om mensen te helpen die hun leven aan het herstructureren zijn.

Vrijwilligers

Stichting Het Passion kan niet bestaan zonder vrijwilligers.
De vrijwilliger is de toegevoegde waarde voor de gasten. Onvoorwaardelijk er zijn als mens naast de ander.